Strandsona/100-metersbeltet

Areal 100 meter vinkelrett inn over land fra kystlinja målt i luftlinje i horisontalplanet. I strandsona gjelder et generelt bygge- og deleforbud etter plan- og bygningsloven § 17-2. Forbudet gjelder ikke strandsone som er regulert til utbyggingsformål, eller som ligger i byer og tettsteder.