Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Inkluderer både helse- og sosialfaglig behandling på spesialistnivå. I behandlingen er ulike faggrupper med sosialfaglig, psykologfaglig og medisinfaglig kompetanse inkludert.