Årlig lavinntekt

Personer som har en årlig inntekt etter skatt per forbruksenhet under lavinntektsgrensen (EU60). Her definert som 60 prosent av medianinntekten for alle personer.