Arbeidskonflikt

Med arbeidskonflikt meinast ein mellombels arbeidsstans av minst ein dags varigheit som følgje av streik og/eller lockout.