Betinget påtaleunnlatelse

Innebærer at påtalemyndigheten velger ikke å straffeforfølge en person, selv om straffeskyld «anses bevist», men på gitte betingelser. En grunnbetingelse er at det ikke begås nye lovbrudd i en fastsatt prøvetid, som regel to år. Ytterligere særvilkår kan blant annet omfatte overføring til ungdomsoppfølging i konfliktråd eller ulike narkotikaprogram.