Forenklet forelegg

En bot ilagt på stedet av tjenesteperson i politi eller tollvesen med delegert påtalemyndighet, eller ved automatisk trafikkontroll. Kan kun gis for mindre alvorlige trafikk- eller tollovertredelser, etter bøtesatser fastsatt i forskrift. Vedtas et forenklet forelegg slipper gjerningspersonen politianmeldelse og registrering i reaksjonsregisteret.