Energiutnyttelsesgrad

Utnyttelse av den energien som blir frigjort ved avfallsforbrenning, for eksempel til oppvarming av bygninger. Regnes som prosentandel utnyttet energi i forhold til mengde produsert energi.