Personlig konsum

Personlig konsum er et uttrykk for mengden varer og tjenester som forbrukes individuelt, uavhengig av om det er husholdningene eller det offentlige som betaler for disse. Relative personlig konsum viser i indeksform konsumet i et land sett i forhold til et annet land og tar hensyn til forskjellen i befolkningen størrelse.