Median

Medianen utgjør midtpunktet som fremkommer ved å sortere observasjoner etter verdi og deretter dele disse inn i to like store grupper. Den ene halvparten av observasjonene vil dermed ha verdier som er lavere enn medianen, mens den andre halvparten vil ha høyere verdier. Medianen omtales også ofte som andre kvartil.