Median inntekt

Inntektsbeløpet der det er like mange med større inntekt som det er som har mindre inntekt. Medianinntekta finn ein altså midt på ei liste der inntektene er sortert i stigande rekkefølgje. Median er ikkje det same som gjennomsnitt.