Feilmargin

viser kor stor endringa i AKU må vera før vi kan vera rimeleg sikre på at det har skjedd ei endring.