Fellesskatt til staten

Skatt på alminneleg inntekt frå personlege skattytarar fordeles mellom kommunar, fylkeskommunar og staten. Den statlige delen omtalast som fellesskatt.