Utslippsintensiteten

Utslipp (her klimagassutslipp målt i tonn CO2-ekvivalenter) per produsert mengde vare eller tjeneste (produksjon i millioner kroner målt i faste 2005-priser)