Sentrumssone

Eit sentrum skal fylle mange funksjonar. Sentra i denne statistikken skal ha eit visst innslag av offentleg administrasjon eller helse- og sosialtenester eller kulturell verksemd, underhaldning eller annan tenesteyting. Reine kjøpesenter, utan offentleg tilbod av noko slag, vert såleis ikkje definert som sentrumssone.