KPI-JAE

KPI justert for avgiftsendringar og utan energivarer. Ein indikator der prisane er justert for reelle endringar i avgiftene. I tillegg ekskluderast energivarene i KPI frå berekningane. Indikatoren er elles basert på identisk berekningsopplegg som KPI.