Årsvekst

Vekst i verdien av ein storleik i eit kalenderår samanlikna med verdien for den same storleiken året før. Årsvekst bereknast ved å ta forholdet mellom gjennomsnittet av månadsindeksane for eit år og tilsvarande tal for året før. Årsvekst er basert på prisutviklinga mellom to kalendarår, og må ikkje forvekslast med den løpande tolvmånadersveksten (sjå eigen forklaring).