Lavinntekt

Lavinntekt beregnes her ved å se på andelen med inntekt etter skatt lavere enn 60 prosent av medianinntekten per forbruksenhet (EU-skala). Personer i studenthusholdninger er her utelatt.