Relativ nedgang

Relativ nedgang i BNP per innbygger skyldes ikke nødvendigvis en reell nominell nedgang i BNP, men snarere at veksten har vært mindre enn i de andre landene sett under ett.