Bostedsløs

Som bostedsløs regnes her sosialhjelpsmottaker som helt mangler bolig, oppholder seg midlertidig hos venner/familie, i akutt eller i midlertidige botilbud etter § 27 (hospits, campingplass o.l.), oppholder seg i institusjon og som mangler bolig ved nær forestående utskriving (innen 2 måneder).