Innbetalingane frå petroleumssektoren

Omfattar ordinær skatt på inntekt frå petroleumsutvinning i tillegg til ein særskatt som er innført grunna den høge meiravkastninga knytt til utvinning av olje og gass.