Innbetalingar til folketrygda

Innbetalingane omfattar medlemsavgift og arbeidsgjevaravgift.