Helsetjenester i hjemmet

Inkluderer som regel følgende IPLOS tjenester: praktisk bistand - daglige gjøremål, praktisk bistand - opplæring - daglige gjøremål, Praktisk bistand - brukerstyrt - personlig assistent, dagaktivitetstilbud, matombringing, Trygghetsalarm, Avlasting - utenfor institusjon, Støttekontakt, Omsorgslønn, Helsetjenester i hjemmet, Re-/habilitering utenfor institusjon, Dagopphold i institusjon, Varslings- og lokaliseringsteknologi (GPS).