Fjellhyttekommuner

Kommuner der over halvparten av arealet ligger over produktiv skoggrense. I tillegg har vi supplert med data fra tilgrensende kommuner med et visst omfang av hytter i høyereliggende områder. En stor andel av det vi kaller fjellhytter, ligger i skog.