Retta avskyting

Planlagt felling av visse kategoriar dyr med tanke på å auke bestanden på sikt. Ved å felle flest hanndyr tek ein vare på produksjonsdyra samstundes som ein unngår at hanndyra nyttar beiteressursane vinterstid.