Engangsstønad

Sosialhjelp til dekning av mer forbigående behov, og ikke som fast supplement til kvalifiseringsstønaden.