Kvalifiseringsprogrammet (KVP)

Etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 29. For den tiden en person deltar i programmet, har vedkommende rett på kvalifiseringsstønad.