Flyktninger

Personer som har kommet til Norge av fluktgrunner med innvilget oppholdstillatelse etter søknad om beskyttelse eller som overføringsflyktning samt familiegjenforente med en av disse. Med fluktgrunner menes at vedkommende har fått beskyttelse i Norge uten hensyn til om personen har fått flyktningstatus etter Genèvekonvensjonen. Barn som flyktninger har fått etter at de kom til Norge, er ikke regnet med.

Opplysningene om flyktninger er basert på koblinger mellom data fra Utlendingsdirektoratets Utlendingsdatabase (UDB) og Statistisk sentralbyrås Befolkningsstatistikksystem. UDB er database for alle saker som gjelder søknad om besøk og opphold i Norge samt om de som oppholder seg i asylmottak.