Høy boutgiftsbelastning

Samlede boutgifter utgjør mer enn 25 prosent av husholdningens disponible inntekt.