Befolkningsframskrivingene

Beregning av hvordan en befolknings størrelse og sammensetning kan bli i framtiden.