Lisensjakt

I områder der det er nødvendig å regulere rovdyrbestanden på grunn av skader på husdyr eller tamrein, kan det også gis tillatelse til lisensfelling. Forutsetningen er at rovdyrbestanden skal være levedyktig på lang sikt. Lisensfellingsperioden er ulik for de ulike rovdyrslagene. For ulv og jerv er perioden i vinterhalvåret.