Kvotar

Ein fiskekvote er ein individuell dispensasjon frå forbod mot yrkesfiske, som elles gjeld for dei som ikkje har fått tildelt kvote. Kvotane blir normalt gjevne for eitt år. Det er etablert praksis om at kvoten følgjer med og gjeld ut året når eit fartøy blir seld. Det er styresmaktene som avgjer om den nye eigaren får kvote neste år.