Deltakartilgangar

Eit fartøy kan ikkje nyttast til yrkesfiske utan at det er gjeve løyve frå fiskeristyresmaktene. Det finst eit eige register over konsesjonar og deltakartilgangar som kvar fartøyeigar er tildelt for kvart fartøy.