Konsesjonss√łknader

Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom. Eiendommer mindre enn 100 dekar totalt og som heller ikke har mer enn 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord, kan vanligvis erverves uten konsesjonss√łknad.