Sysselsatte

Sysselsetting er her definert etter AKU, og innebærer at respondenten har deltatt i inntektsgivende arbeid minst én time i referanseuka, eller at de normalt har slikt arbeid, men var midlertidig fraværende. Personer i førstegangs militær- eller siviltjeneste regnes som sysselsatte. Personer på sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver klassifiseres også som sysselsatte, til forskjell fra personer på andre typer tiltak (klassifiseringstiltak), hvor det bare utbetales en kursstønad eller lignende.