Ikke-sysselsatte

Personer som ikke er sysselsatt etter AKU, dvs. som ikke har hatt inntektsgivende arbeid minst én time i referanseuka, eller at de normalt har slikt arbeid, men var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon eller lignende.