Sosial gradient

Med sosial gradient menes at det er en klar og visuell sammenheng mellom levevanen som studeres, f.eks. røykevaner, og sosioøkonomiske kjennetegn ved populasjonen som studeres, for eksempel utdanningsnivå (Marmot, 2005). Andelen dagligrøykere i befolkningen synker entydig med stigende utdanningsnivå.