Trendtalet

Trenden viser den langsiktige utviklinga i talet på ledige stillingar og er berekna på bakgrunn av heile serien. Når nye observasjonar kjem til, kan trenden bli justert.