Forbruksenhet

For å kunne sammenligne inntektsnivået til husholdninger av ulik størrelse og sammensetning er det vanlig å justere inntekten ved hjelp av såkalte ekvivalensskalaer eller forbruksvekter. I denne artikkelen er EUs ekvivalensskala benyttet. I denne skalaen gis første voksne husholdningsmedlem vekten 1, neste voksne får vekten 0,5, og barn får vekten 0,3. En husholdning med to voksne og to barn får sum forbruksvekter lik 2,1 og trenger derfor en inntekt som er 2,1 ganger så stor som inntekten til en enslig for å ha samme økonomiske velferdsnivå.