Median yrkesinntekt

Medianen er den midterste observasjonen i en rangert fordeling. Det vil være like mange personer som har høyere yrkesinntekt enn medianinntekten, som det er personer med lavere yrkesinntekt enn medianen. Medianen er et mer stabilt og representativt mål på inntektsnivået i en gruppe enn gjennomsnittet, siden medianen, i motsetning til gjennomsnittet, i liten grad påvirkes av ekstremverdier i toppen eller bunnen av fordelingen.