2004

Fastlegeordningen ble innført 1. juni 2001 og det foreligger styringsdata for tjenesten fra innføringstidspunktet (https://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/fastlegestatistikk). Det er imidlertid grunn til å tro at noen av svingningene i tallgrunnlaget de første 2-3 årene skyldtes selve innføringen, men at opplysningene fra 2004 og framover viser mer reell utvikling i tjenesten ordningen omfatter.