Nåverdi

Verdien i dag av framtidige beløp. Nåverdien av et gitt framtidig beløp beregnes ved å neddiskontere beløpet med en valgt diskonteringsrente.