Sysselsatte

Med sysselsetting menes summen av eiere og lønnstakere. Personer med mer enn ett arbeidsforhold vil kunne være telt med som sysselsatt i flere næringer. Sysselsettingstallene i strukturstatistikken viser et gjennomsnitt av antall sysselsatte i løpet av året. Fra 2015 hentes sysselsettingstallene fra A-ordningen, noe som gjør at tallene ikke er helt sammenlignbare med tidligere årganger.