Tilbakeført skogfond

Ved hogst skal det settes av mellom 4 og 40 prosent av tømmerverdien på en skogfondkonto. De fleste investeringer i skogbruket, som planting, ungskogpleie og vegvedlikehold, kan dekkes med avsatte skogfondmidler. Normalt inntektsføres da 15 prosent av tilbakeført beløp.