Førebelse tal

Førebelse tal. Inneber at det stadig er mogleg for kommunane å gjere endringar i data for 2017 og rapportere desse på nytt til IPLOS-registeret. Det inneber i sin tur at tal for einskilde kommunar kan bli endra. Samstundes har tidlegare årgangar av tal på brukarar og tenester frå IPLOS-registeret vist at det sjeldan er store skilnader mellom førebelse tal som blir publisert i mars og endelege tal som kjem i juni.