KOSTRA

Kommune-stat rapporteringa gir styringsinformasjon om ressursinnsats, prioriteringar og mål i kommunar, bydelar og fylkeskommunar. Det finst tal om til dømes omsorgstenester, og det er mogleg å samanlikne kommunar med kvarandre, med regionale inndelingar og med gjennomsnittet for landet. KOSTRA har årlege publiseringar i mars og juni.