Elektronisk kontroll

Straffegjennomføring med elektronisk kontroll (EK):

En ordning hvor ubetinget fengselsdom kan sones med fotlenke utenfor fengselsanstalt, innført i 2008 og utvidet i 2014. Hjemmesoning med fotlenke kan gis til domfelte idømt ubetinget fengselsstraff på inntil fire måneder (helgjennomføring), og fengslede med inntil fire måneder igjen til forventet prøveløslatelse (delgjennomføring). EK inngår ikke i statistikkene over antall fengslingsdager.