Utenlandske turister

Om en turist er norsk/innenlandsk eller utenlandsk, avhenger ikke av nasjonalitet, men av hjemmehørighet. Hjemmehørighet handler om økonomisk tilhørighet og fastsettes ut fra hvor en person utøver økonomiske aktiviteter over lengre tid (ett år eller mer).