Sesongjusterte tall

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel november 2017 – januar 2018 mot august-oktober 2017. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.