Gøteborg-protokollen

Avtalen setter grenser for utslippene av svovel (SO2), flyktige organiske forbindelser unntatt metan (NMVOC), ammoniakk (NH3) og nitrogenoksider (NOX).

Årlig utslippsforpliktelse for 2020, gitt som prosentvis reduksjon fra 2005:

SO2: 10 prosent
NOX: 23 prosent
NH3: 8 prosent
NMVOC: 40 prosent.