Sektorer

I denne analysen har vi valgt å dele inn i offentlig sektor (stats- og kommuneforvaltning) og privat sektor (private selskaper og offentlig eide foretak).